MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

22 punkter til et nytt fylkesting

MDGPosted by T. Tomren Sun, September 13, 2015 15:40:47

MDG kan komme på vippen på fylkestinget om meningsmålingene slår til.

BT oppfordret derfor MDG i på lederplass (i går) til å bruke vippeposisjonen til å forbetre kollektivtilbudet i fylket. Det har vi tenke å gjøre! og.....vi har tenkt å gjøre mer enn det!

Vi i MDG Hordaland har utformet en "liste" som vi har sendt til AP, H og V . Listen er på 22 politiske punkt og er ment som utgangspunkt for eventuelle forhandlinger etter fylkestingsvalget.

Hver eneste stemme til MDG på fylkestingsvalget styrker utsiktene til å få gjennomslag for kravene nedenfor:

"22 prioriterte punkter til de som vil ha MDG sin støtte etter fylkestingsvalget

Miljøpartiet De Grønne vil ha gjennomslag for, i løpet av 2015-2019, disse sakene:

Klima
1.Klimaplanen skal ha status som overordnet styringsdokument for all regional planlegging, regionalutvikling og for budsjettsamarbeidet. Klimaplanarbeidet garanteres 80 millionar i løpet av perioden.

2.Det stilles krav om et klimabudsjett ved alle større utbyggingsprosjekt, og at total klimabudsjett for årlige utslippsreduksjoner overholdes i henhold til vedtatt klimaplan.

3.Arbeide aktivt for å minke utslippene fra de store utslippspunktene i fylket. Dette innebærer bl.a annet å arbeide aktivt for at det ikke skal være noen økonomiske særfordeler, særregler, subsidier eller støtte til utslippskildene på Kolsnes og Mongstad.

Biologisk mangfold
4. Det skal gjennomføres full kartlegging av biologisk mangfold i Hordaland. Det avsettes kr 2 millioner til dette arbeidet.

5. Nulltoleranse for utbygging av småkraftverk i verna vassdrag, i vassdrag med høye natur- og friluftsverdier, og i INON områder der sumverknaden er skadelig for landskapskvaliteten. Det skal utarbeides et heilskapeleg oversyn over sumverknadene av alle ferdigstilte og godkjente småkraftverk og vassdrags inngrepen i Hordaland.

6. Søknad om konsesjoner og større endingar for oppdrett skal behandles i Kultur- og ressursutvalet. ( Ikke delegert til fylkesrådmannen). MDG krever full stans i tildeling av nye konsesjoner og auka biomasse for oppdrett med mindre anleggene er lukkede eller annen løysning på miljøskadene er løyst.

Samferdsel
7. Ny samferdselsstrategi legges frem for all kollektiv og transport, med særleg konkret tidsplan for å omstille til et nullutslipps kollektivtrafikk i Bergensregionen innen 2025 inkludert buss, bybane, tog, hurtigbåt, ferje m.m. Arbeidet med dette styres av klimaplanen.

8. El-bil fordelene i Hordaland og Bergen skal opprettholdes gjennom hele perioden. HFK må opprettholde og styrke storstilt satsing på støtteordningar til etablering av normal ladepunkt, samt sikre vedtatt satsing på hurtigladning i alle kommunesentra og regionsentra. HFK avsetter 40 millioner til forbedring av elbil- infrastruktur.

9. Arbeide aktivt for eit vedtak på full elektrifisering av Bergen Havn. Prioriterte anlegg er Hurtigrutekaien (6 mill.), 1 punkt på Bontalo/Skolten til cruise skip (40 mill.) og nytt anlegg på festningskaien (60 mill). Fylkeskommunen skal bidra med minst 1/3 av finansiering og arbeider aktivt og offensivt for at Bergen kommune, Enova og BOH finnner finansiering for resten.

10. Valestrand- Breistein skal få støtte til å etable el-fergedrift (25 mill.) Det skal arbeides aktivt for å gjøre Beinveien til Askøy om til nullutslippsrute.

11. Togstrekningen Voss- Bergen skal innarbeides i felles sonetakstsystem med Skyss

14. Garanti for at prisen på månedskort på bussen skal bli billigere i perioden

15. At HFK prioriterer det videre arbeidet med "Bergensbanen fire timer" og tar initiativ til å revitalisere planene med hurtigtog til Bergen-Oslo-Stavanger.

16. HFK skal arbeide aktivt for ny veg og to-felts togtrase Bergen- Voss. HFK skal være tydelig på prioritering av rassikker E16 framfor fergefri E39.

17 . Arbeide aktivt for ny utgreiing av skinnegående løsning, nullutslippsferger og ordinær tofeltsvei som alternativ til fire-felts fergefri E39.

18. Behalda reklamefri finansiering av kollektivtrafikken i Hordaland. Vedtak på dette skal snus.

19. Rassikring, midtdeler-standard og gang- og sykkelstier prioriteres framfor alle nye store veiprosjekt.

Kultur
20. "Kultur- og ressursutvalet" blir omgjort til "Miljø- og kulturutvalet" . Intensjonen er at alle miljø- og ressurs relaterte avgjørelser legges til dette utvalet, inklusiv å påse at budsjett for årlige klimagassreduksjoner overholdes. Kulturlivet skal inviteres til klima- og miljødugnad.

21. 90% av alle regionale utviklingsmidler skal øremerkes omstillingskomepetanse og/eller tiltak i tråd med Klimaplanen. HFKs Regional Næringsstrategi og HNH skal forutsette og prioritere klimaretta næringsutvikling og omstillingeevne. Særleg vekt skal legges på all ny teknologi knytt til fornybar energi- og miljøinnovasjon i bl.a framtidig oppdrettsnæring og marin næring, maritim sektor og produksjonsmetoder. HFK skal arbeide for fleire NCE til Hordaland

21. Konkrete kultur- prosjekt som MDG mener er viktige:

- Dialogsenteret Bergen/Hordaland

- Cornerteateret

- Hordaland teater

Pilegrimssenteret Røldal

Opera Bergen

Skole
21 Nye Åsane VGS prosjekteres som et miljøbygg og lanseres som pilotskole for miljøvennelig og energieffektivitet, estetisk arkitektur, og eit anlegg som beriker og tilfører verdi til heile lokalsamfunnet.

22. Innføring av kjøttfri mandag på alle fylkeskommunale kantiner ( inklusiv vgs) og at det er et vegetarisk tilbud på kantinene.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.