MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

Veien videre for MDG Hordaland

MiljøpartietPosted by T. Tomren Fri, October 11, 2013 07:29:23

Først og fremst vil jeg takke dere for innsatsen i valgkampen! Mange av dere gjorde en formidabel innsats og vi fikk lønn for strevet.

Vi fikk som dere vel vet alle sammen 9172 stemmer og 3,2 % av stemmene. Til sammenligning fikk vi 0,4 % ved forrige stortingsvalg.

På landsbasis fikk vi 2,8 %, og vi kom inn med direktemandat i Oslo med 5.6 %!

Med unntak av Modalen var Osterøy beste kommune i Hordaland, der vi fikk 4,1 %.

Parallelt med dette doblet vi tallet på medlemmer i løpet av valgkampen i Hordaland og er nå passert 700 medlemmer.

Totalt sett gjør dette at vi MDG er i en ny situasjon med vesentlig mer ressurser både når det gjelder økonomi og mannskap og vi er klar til å ta steget over i en ny fase av partiets historie.

Det at vi nå er kommet inn på Stortinget gjør at vi kan utfordre de mer lysegrønne partiene både på valgløftene deres og på en mer gjennomført miljøpolitikk.

Neste trinn i byggingen av partiet vårt består i å komme oss inn i flest mulig kommunestyrer og i å styrke fylkestingsgruppen. Om valget i september hadde vært fylkestingsvalg ville vi i Hordaland alene fått 12 grønne representanter i kommunestyrer og to på fylkestinget. Jobben fremover blir å sørge for at valgresultatet blir minst så godt som dette!

For å få dette til trenger vi deg som aktiv! Vi starter alt nå forberedelsen mot valget i form av ulike lokale arrangementer og i form av en kursrekke på fylkesnivå for aktuelle kommunepolitikere. Arbeidet med å bygge MDG består grovt sett av tre ulike etapper:

- starte lokallag

- lage lokale valgprogram

- etablere lister til kommunestyrevalget.

For å få dette til er vi avhengige av at en del av dere som står som passive medlemmer melder dere til aktiv tjeneste, engasjerer dere i den lokalpolitiske debatten og at dere tar initiativ.

Fylkeslaget har evaluert valgkampen. I det store og det hele er tilbakemeldingene på valgkampen svært positiv. Vi lærte mye og vi har notert oss enkelte punkter hvor vi ville ha gjort en del ting litt annerledes om vi hadde visst det vi vet i ettertid. August og september var fantastisk morsomme måneder, og for meg personlig var det en ære og glede å få være førstekandidat for Hordaland MDG. Jeg vil takke dere både for tilliten og samarbeidet! For meg gav opplevelsen mersmak, og jeg er nå innstilt på å gi full gass framover - i første omgang mot det kommende kommune- og fylkestingsvalget.

Ta gjerne kontakt med lokallagslederne eller med meg både når det gjelder det å engasjere seg eller om det gjelder politiske saker som dere mener vi i MDG bør engasjere oss i.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post15

Valet 2013: Gjennombrot for Miljøpartiet Dei Grøne?

De GrønnePosted by T. Tomren Sat, April 13, 2013 11:07:58

Valet 2013: Gjennombrot for Miljøpartiet Dei Grøne?
Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) tok eit viktig steg framover ved siste kommuneval. Partiet fekk inn representantar i alle dei store byane: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Ein vidare framgang kan ventast ved stortingsvalet. Nest siste meiningsmåling gav partiet 2,3 % oppslutning, noko som etter TV2 sine berekningar vil gje mandat i Oslo. Det er no fullt mogeleg å få inn representantar både frå Oslo, Hordaland og andre fylke. Å passera sperregrensa på 4 % er mogeleg om fleire forstår at MDG er partiet for alle som meiner at ei forsvarleg klimautvikling er blant dei viktigaste utfordringa me står framfor i verda i dag .

Det internasjonale energibyrået IEA har rekna ut at minst to tredjedelar av alle kjende kjeldene til olje, kol og gass må bli liggjande om me skal ha ein rimeleg sjanse til å unngå meir enn 2° global oppvarming. Dei Grøne vil starta ei nedtrapping av oljeverksemda og ei naudsynt fornying av norsk økonomi. Me representerer den tydelegaste motpolen til vekstpartia Høgre, Arbeidarpartiet og Frp. Denne troikaen vil som kjent utvida olje- og gassverksemda til Lofoten, Vesterålen og vidare nordover i Barentshavet. Store grupper i Noreg er kritisk til denne politikken. For desse gruppene som ser økologisk berekraft som overordna for dei flest områda i politikken er Dei Grøne er det beste alternativet.

Partiet for ansvarlege verdsborgarar
Dette er partiet for ansvarlege menneske som vil at økologisk berekraftig utvikling og rettferdig global og nasjonal fordeling må vera overordna personleg og nasjonal materiell eigeninteresse. Dei fleste andre parti har ein historisk bakgrunn som forsvararar av ulike interesser eller klassar i det norske samfunnet. Eit slikt fundament høver ikkje med dei nye utfordringar vi står overfor i dag. På begge sidene av den vanlege høgre-venstreaksen har nokre parti freista å ta opp i seg dei økologiske utfordringane med veksande forbruk, klimaendringar og utrydding av stadig fleire arter. Men røynslene frå regjeringane Bondevik og Stoltenberg viser at dei som har kjempa for klima og miljø har tapt under presset av dei store partia sin vekstpolitikk.

MDG – eit blokkuavhengig parti

Internasjonalt har den grøne polen i politikken vakse fram som den tredje politiske hovudfargen, i tillegg til den blå og den raude. I mange europeiske land representerer dei grøne partia som MDG samarbeider med alt no ei sterk politisk kraft. Økologisk berekraft som overordna målsetting er det som skil oss frå andre parti. Sosial rettferd er eit grønt prinsipp i seg sjølv, men òg ein føresetnad for å løysa miljøproblema.

På den vanlege høgra-venstreaksen vil difor dei fleste grøne partia plassere seg noko til venstre for sentrum. I såkalla verdispørsmål har vi også mykje felles med partia på den borgarleg sida. Individuell fridom og kulturelt mangfald er viktig, men innan råmer for økologisk og sosial berekraft. Dei interessene vi forsvarar, er interessene til dei fattige som lever i dag, dagens born og generasjonane til framtida. Grunnlaget for dette er å ta vare på naturgrunnlaget og heile det finstemte samspelet mellom alt levande.

Vårt mål er å byggja opp ein tredje pol i norsk politikk. Ingen parti har så langt lukkast med dette. Ein grunn til dette er at andre parti berre har hatt grønfargen som eit tillegg på den politiske menyen. Venstre er i dag primært eit liberalistisk høgreorientert næringslivsparti der klima og miljøsakene nødvendigvis vil tapa når Venstre skal samarbeida med vekstpartia Høgre og Frp.

For SV viser historia at dei har tapt store miljø- og forsvarssaker gjennom samarbeidet med Arbeidarpartiet. I Senterpartiet er dei mest opptekne av næringsinteresser på bygdene, og det meste av deira tidlegare grønfarge er tapt i forhold til styrking av olje-, oppdretts- og landbruksinteresser. I KrF er dei i fylgje programmet opptekne av miljø, men partiet er framleis sterkt dominert av medlemmer som knyter dei til den økonomiske høgresida.

Med ein kombinasjon med det beste frå desse ulike retningane i politikken, men med økologisk berekraft som overordna prinsipp, opplever vi i Dei Grøne ein jamn overgang av miljøbeviste veljarar og ressurspersoner frå alle dei nemnde partia.

Valet i 2013 – Eit klimaval?

Alle parti på Stortinget, med unntak av Frp, har vore samde om to klimaforlik, det siste inngått for under eit år sidan. Det er diverre klart at tiltaka som er spesifisert i klimaforliket ikkje vil vera tilstrekkelege til å sikra ein forsvarleg klimautvikling. Mange klimaengasjerte menneske er uroa over dette, og fleire tunge aktørar prøver no å gjera valet 2013 til eit klimaval.

Besteforeldra sine klimaaksjon har engasjerte pensjonistar som jobbar på heiltid med saka. Dei har mellom anna teke initiativ til alliansen Klimaval 2013. Blant dei 60 organisasjonane som er med i alliansen finn vi dei fleste miljø- og utviklingsorganisasjonane, men óg Den norsk kyrkja, mange humanitære organisasjonar og ulike arbeidstakarorganisasjonar.

Dersom desse kreftene, saman med Dei Grøne, gjer valet i 2013 til eit klimaval, kan vi få eit resultat som vil kunna overraska mange kommentatorar og valekspertar. Ei stemme til MDG vil vere det tydelegaste klimastemma ein kan gje.

Dei Grøne – Det mest ansvarlege partiet
Arbeidarpartiet og Høgre blir vanlegvis rekna som trygge, ansvarlege parti. I dagens klimasituasjon er desse partia diverre dei uansvarlige. På trass av at klåre åtvaringar frå FN og Det internasjonalen energibyrået om konsekvensane dersom alt fossilt brennstoff blir brukt, vil desse partia halda fram med oljeutvinninga så lenge det er lønsamt. Dei seier til og med at vi må utvinne meir olje og gass – både for at vi sjølve må bli rikare og for å løyse klimaproblemet! Klimakutta skal helst takast i fattige land og tropiske skogar.

Vi appellerer til ansvarlege verdsborgarar om å avsløra denne openlyse mangelen på samsvar mellom liv og lære. Tida er overmoden for noko nytt i norsk politikk, ein grøn politisk pol som er uavhengig både av dei raude og dei blå. Målet vårt er å skapa eit samfunn med gode levekår basert på ein politikk for økologisk berekraft som sikrar eit godt miljø og forsvarleg klimautvikling som er grunnleggjande for liv og helse for dagens born og framtidige generasjonar.
  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post14

Grendaskulane -ei investering i framtida

MDGPosted by T. Tomren Fri, April 12, 2013 08:53:26

I dagens Bygdanytt skriv Johannes Gjerstad ( leiar i MDG Osterøy) og eg som fylkesleiar følgjande om skuledebatten:

Mykje tydar på at Heradsstyret i Osterøy med Ap i leiinga vel å leggje ned skular i Hjelvik, Hamre, Hauge og Bruvik.

Dette er ikkje unikt. Over heile landet føregår det debattar om nedlegging av små skular, sentralisering, og større einingar. Diskusjonane i kommune-Noreg er jamt over knytt til økonomi meir enn til kva som gagnar skule og samfunnet elles.

Hovudargumentet til nedleggingstilhengarane både på Osterøy og elles i landet er at det kostar for mykje å drive lokalskulane. Vi i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) utfordrar både Ostringane og andre til å heve blikket litt og sjå debatten om skulane i eit litt større perspektiv.

I dag er Noreg rikare enn nokon sinne. Vi burde ha råd å halde på grendeskulestrukturen, men politikarane vel å ikkje gjere det.

AP, SP og SV har sitte med makta på Stortinget i 8 år. På Osterøy har AP styringa.

Kort sagt: AP og SP og SV er i posisjon til å sørgje for at det blir gitt pengar til grendeskulene. Nedlegginga er difor meir eit spørsmål om vegval og prioriteringar, enn om økonomi.

Vi MDG er ueinige i at skulane skal prioriterast ned. Vi er ueinige i at småskulane skal vekk. Vi trur at grendeskular med mindre klassar, og nærleik til bygda og kulturlivet, oftast gjev betre rammevilkår for borna enn store sentralskular ved kommunesentra.

MDG meiner òg at det høyrer med i diskusjonane kva rolle skulane har for utviklinga av kulturlivet i grendane. Og for livskvaliteten i lokalsamfunna generelt. Der ein har skular vil det vere eit sterkare grunnlag for lokalt kulturliv enn der det ikkje er det. Der det er skular vil det vere lettare for familiar i småbornsfasen å busette seg enn i dei grendane der det ikkje er det. Der ein har skular vil det vere større utsiktar til eit levande fritidstilbod til borna. OM ein velgjer å ta vekk ein grendaskule i eit område der det enten bur eller kjem til å bu mykje born, vil det medføre mindre aktivitet lokalt, meir tid i bil og dermed større trafikk, og dermed igjen høgare klimagassutslipp. Dei borna som før kunne gå til skulen vert mindre fysisk aktive.

Skuledrøftinga handlar med andre ord om meir enn økonomi, det handlar om kva som er det gode liv, det handlar om miljø: Det handlar om kva vi ynskjer å prioritere.

MDG ynskjer å prioritere borna og miljøet, og vi ser at det er ein samanheng mellom levande grender, eit berekraftig lokalsamfunn, og livskvalitet og miljø. Det kostar å ha folk i landet, det kostar å ha born, men det er borna og folka i landet som skapar verdiane. MDG meiner det er meir rett å snakke om kva vi skal investere i enn om kva det kostar. Vi utfordrar Heradsstyret til å tenkje seg godt om før dei vedtek å leggje ned dei fire grendeskulene på Osterøy.

NB: for ikkje å bli mistenkt for å vere endringsmotstandar: Vi i MDG meinar ikkje at ein aldri skal vurdere skulestrukturane. Tidane endrast. Nye bygder vekst fram og andre minkar, nye vegar kjem til, og andre stiar gror att. Alt dette gjer at det er naudsynt å drøfte skulestrukturen frå tid til annan. Men når ein skal ta avgjerde må det vere på grunnlag av fleire parameter enn berre dei økonomiske. Om ein gjer det er vi viss på at det ikkje er grunnlag for å leggje ned alle dei fire skulane som politikarane i Osterøy Heradsstyre har namngitt.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post13

Hva står Miljøpartiet for...utkast til nytt program

MiljøpartietPosted by T. Tomren Thu, March 21, 2013 14:40:27

Lurer du på hva Miljøpartiet de Grønne står for? Her kan du laste ned forslaget til nytt arbeidsprogram som skal drøftes på Landsmøtet i April.
http://www.mdg.no/pdf/AP_Endelig_innstilling.pdf

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post12

Politisk lykke

MiljøPosted by T. Tomren Wed, March 20, 2013 10:25:38

20. mars - Dagen for å tenke gjennom hva Lykke er

FN har besluttet at 20. mars skal være verdens lykkedag. Tanken er at denne dagen skal føre til øket oppmerksomhet om at velvære og lykke er viktige verdier for alle mennesker.

(Les hvorfor FN vil ha lykkedag (20. mars)
http://www.un.org/en/ga/president/66/Letters/PDF/International%20Day%20of%20Happiness.pdf)

Det er vist at brutto nasjonalprodukt (BNP) er et dårlig mål for hvordan det står til i et samfunn. Mange, også økonomer, har innsett dette. I en rapport «Mismeasuring Our Lives» foreslår blant andre nobelprisvinner i økonomi, Joseph Stiglitz, at man burde vurdere å inkludere verdien av fritid i BNP. Han har også forslått at ulike mål for lykke og velvære bør inkluderes i en ny nasjonal indeks for framgang som flere land nå vurderer å innføre.

De fleste politiske partier i Norge gjennomsyres av økonomisk (neoliberalistisks) tankesett. Økonomisk vekst, høyere forbruk, større produktivitet og sterkere kjøpekraft er verdiene som vektlegges. Dette er også målsetningen for utviklingen i Norge i neste tiårene, slik det framgår av perspektivmeldigen som regjeringen nylig la fram.

Miljøpartiet De Grønne står for et annet tankesett og en annen politikk. Videre fossilbasert vekst fører ikke bare til alvorlige klimaendringer og forringet miljø. Det er vist at utviklingen vi ser i dag i vår del av verden, med økende rikdom og større forskjeller i samfunnet, også fører til lavere livskvalitet og dårligere helse.

Som det eneste konsekvent grønne partiet i Norge står vi for en politikk der livskvalitet, miljø og økologisk bærekraft prioriteres foran økonomisk vekst. Dette vil ikke nødvendigvis føre til et høyere bruttonasjonalprodukt, men vil gi oss atskillig høyere score på en indeks som måler viktigere verdier enn noen kroner i lønnsøkning. La oss bruke verdens lykkedag 20. mars til å tenke over om det kanskje er en slik samfunnsutvikling vi virkelig ønsker  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post11

Hordaland fylkesting fortsetter å tømme penger i sluket Stord lufthavn

MiljøPosted by T. Tomren Wed, March 13, 2013 13:53:59

. Siden 2007 har flyplassen hatt et årlig underskudd på mellom 1 og 5 millioner. Fylkeskommunen har bidratt med om lag 3,5 millioner. Samtidig har flyplassen fått sterk kritikk for måten de driver på; både av eksterne revisjonsselskap og av fylkeskommunen. …..Det er bare 1,5 time kjøring til neste flyplass. For meg er det viktigaste argumentet mot å forsette å kaste skatte kroner etter flyplassen at fly er svært miljøskadelig.

Vi fremmet et forslag om å avise at nye 630 000,- tilføres flyplassen og at fylkeskommunen på sikt trekker seg ut av flyplassen.

Vi fikk støtte av SV og en frå SP….Hva er forskjellen på V og FrP? Ingen ting….

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post10

Mdg vil ha Miljøkomite i Hordaland fylkesting

MiljøpartietPosted by T. Tomren Wed, March 13, 2013 11:56:32

Eit av dei politiske utvala i Hordaland Fylkeskommune har namnet ”Utval for kultur og ressurs”. Ein skulle tru at eit utval med «ressurs» i namnet skulle ha ansvar i forhold til økonomi eller eigedom. Dette er ikkje tilfellet. Utvalet har derimot mykje med arealplanlegging og ulike miljørelaterte saker å gjera. Difor foreslår fylkestingsrepresentant og leiar i Miljøpartiet Dei Grøne i Hordaland, Tom Sverre Tomren, ved ein interpellasjon ved Fylkestinget sitt møte neste veke at utvalet bør omdøypast til «Utval for kultur og miljø».

”Det kan tenkjast at «ressurs» i namnet i si tid vart medvite valt, og at det spegla eit syn der natur og miljø bare er tenkt som råstoff som menneskja kunne skalta og valta med som vi vil, ut frå det vi kallar eit instrumentalistisk natursyn. Økologisk kunnskap lærer oss at dette er eit einauga perspektiv som er farleg. ”

”Vi er som menneske sjølv innvovne i naturen. Øydelegg vi den økologiske balansen, øydelegg vi òg oss sjølv og våre barn. Ord skapar tanke, og tanke skapar handling. Om vi reduserer naturen til berre å vere noko vi kan nytte som vi vil, skapar vi ei naturforståing som undergrev den ærefrykta for naturen som er naudsynt for å få oss til å setja grenser for misbruk av naturen. Ei instrumental naturforståing der miljø er det same som ressurs, fremjar ei tenking som er farleg for oss alle.”

Tomren er godt nøgd med arbeidsfordelinga mellom komiteane, og ser difor ikkje trong til å overføre budsjettansvar til Utval for kultur og ressurs, men trur at Fylkeskommunen og andre er tent med ei namneendring.

I interpellasjonen spør Tomren om kvifor har Fylkeskommunen har valt å kalla ein komité for Utval for kultur og ressurs når utvalet ikkje har ansvaret for økonomi, og han ber Fylkestinget ta stilling til ei namneendring til Utval for kultur og miljø.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post9

MDG vil tiltak mot korrupsjon i Hordaland fylkesting

MiljøpartietPosted by T. Tomren Wed, March 13, 2013 10:09:58

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) vil ha på plass førebyggjande tiltak mot korrupsjon i Fylkeskommunen. Eg tok dette opp i fylkestinget med spørsmålet under til fylkesordføraren . Alle partiene var postiv til initativet og fylkesordføraren lovte å komme attende med en sak på dette til FT:

Fylkestingsrepresentant og leiar i MDG i Hordaland, Tom Sverre Tomren, har meldt ein interpellasjon til Fylkestinget sitt møte neste veke med spørsmål om Hordaland Fylkeskommune burde slutta seg til Transparency International.

” Sidan Fylkeskommunen forvaltar store verdiar er det viktig med gode system som sikrar forsvarleg og open bruk av midlande, og slik at hindra misbruk av pengar eller tillit. ”

”Sjølv om dei aller fleste tilsette i norsk kommunal og fylkeskommunal verksemd gjer ein ærleg og god jobb, finnest det «brotne kar» også her. Turen til Australia for helsetoppar i Trøndelag som no er under gransking kan vera eit eksempel på dette.

Transparency International er den fremste aktøren på overvaking av verksemd som me folkeleg kallar korrupsjon. I fjor la organisasjonen for første gong fram ein studie på sårbarheit for korrupsjon i offentlig og privat sektor i Noreg. Rapporten viser at offentlege styresmakter og forvaltning har stort betringspotensiale på førebygging av korrupsjon. ”

Både personar, bedrifter og kommunar kan vere medlemmar i Transparency International. Som medlem må ein forplikta seg til ”å praktisere nulltoleranse for alle formar for korrupsjon i all verksemd, og å få på plass eigna tiltak mot korrupsjon.”

Tomren oppmodar i interpellasjonen Fylkeskommunen til å melda seg inn i Transparency International Norge. Han peikar på at Erna Solberg alt har teke til orde for at alle høgrestyrde kommunar skal melde seg inn.

Tomren tek i spørsmål til Fylkesordføraren opp kva Fylkeskommunen gjer for å motverke passiv og aktiv korrupsjon og kameraderi i eiga verksemd og vurdera om det kan vera sider ved drifta av som er særleg sårbare. Fylkesordføraren blir óg spurd om kva han meiner om forslaget frå Erna Solberg om å melda kommunane – og i dette tilfellet fylkeskommunen - inn i Transparency International.

Tomren oversendte følgjande to fråsegn til fylkesordføraren som førebuing av ein kommande sak:

1. Hordaland Fylkeskommune ser viktigheita av at eit aktivt antikorrupsjonsarbeid og sluttar seg til Transparency International Norge sine medlemskrav om å om ”å forplikte seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.”

2. Hordaland Fylkeskommune ser viktigheita av eit internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt antikorrupsjonsarbeid og slutter seg til Transparency International.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post8
« PreviousNext »