MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

Veien videre for MDG Hordaland

MiljøpartietPosted by T. Tomren Fri, October 11, 2013 07:29:23

Først og fremst vil jeg takke dere for innsatsen i valgkampen! Mange av dere gjorde en formidabel innsats og vi fikk lønn for strevet.

Vi fikk som dere vel vet alle sammen 9172 stemmer og 3,2 % av stemmene. Til sammenligning fikk vi 0,4 % ved forrige stortingsvalg.

På landsbasis fikk vi 2,8 %, og vi kom inn med direktemandat i Oslo med 5.6 %!

Med unntak av Modalen var Osterøy beste kommune i Hordaland, der vi fikk 4,1 %.

Parallelt med dette doblet vi tallet på medlemmer i løpet av valgkampen i Hordaland og er nå passert 700 medlemmer.

Totalt sett gjør dette at vi MDG er i en ny situasjon med vesentlig mer ressurser både når det gjelder økonomi og mannskap og vi er klar til å ta steget over i en ny fase av partiets historie.

Det at vi nå er kommet inn på Stortinget gjør at vi kan utfordre de mer lysegrønne partiene både på valgløftene deres og på en mer gjennomført miljøpolitikk.

Neste trinn i byggingen av partiet vårt består i å komme oss inn i flest mulig kommunestyrer og i å styrke fylkestingsgruppen. Om valget i september hadde vært fylkestingsvalg ville vi i Hordaland alene fått 12 grønne representanter i kommunestyrer og to på fylkestinget. Jobben fremover blir å sørge for at valgresultatet blir minst så godt som dette!

For å få dette til trenger vi deg som aktiv! Vi starter alt nå forberedelsen mot valget i form av ulike lokale arrangementer og i form av en kursrekke på fylkesnivå for aktuelle kommunepolitikere. Arbeidet med å bygge MDG består grovt sett av tre ulike etapper:

- starte lokallag

- lage lokale valgprogram

- etablere lister til kommunestyrevalget.

For å få dette til er vi avhengige av at en del av dere som står som passive medlemmer melder dere til aktiv tjeneste, engasjerer dere i den lokalpolitiske debatten og at dere tar initiativ.

Fylkeslaget har evaluert valgkampen. I det store og det hele er tilbakemeldingene på valgkampen svært positiv. Vi lærte mye og vi har notert oss enkelte punkter hvor vi ville ha gjort en del ting litt annerledes om vi hadde visst det vi vet i ettertid. August og september var fantastisk morsomme måneder, og for meg personlig var det en ære og glede å få være førstekandidat for Hordaland MDG. Jeg vil takke dere både for tilliten og samarbeidet! For meg gav opplevelsen mersmak, og jeg er nå innstilt på å gi full gass framover - i første omgang mot det kommende kommune- og fylkestingsvalget.

Ta gjerne kontakt med lokallagslederne eller med meg både når det gjelder det å engasjere seg eller om det gjelder politiske saker som dere mener vi i MDG bør engasjere oss i.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post15

Hva står Miljøpartiet for...utkast til nytt program

MiljøpartietPosted by T. Tomren Thu, March 21, 2013 14:40:27

Lurer du på hva Miljøpartiet de Grønne står for? Her kan du laste ned forslaget til nytt arbeidsprogram som skal drøftes på Landsmøtet i April.
http://www.mdg.no/pdf/AP_Endelig_innstilling.pdf

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post12

Mdg vil ha Miljøkomite i Hordaland fylkesting

MiljøpartietPosted by T. Tomren Wed, March 13, 2013 11:56:32

Eit av dei politiske utvala i Hordaland Fylkeskommune har namnet ”Utval for kultur og ressurs”. Ein skulle tru at eit utval med «ressurs» i namnet skulle ha ansvar i forhold til økonomi eller eigedom. Dette er ikkje tilfellet. Utvalet har derimot mykje med arealplanlegging og ulike miljørelaterte saker å gjera. Difor foreslår fylkestingsrepresentant og leiar i Miljøpartiet Dei Grøne i Hordaland, Tom Sverre Tomren, ved ein interpellasjon ved Fylkestinget sitt møte neste veke at utvalet bør omdøypast til «Utval for kultur og miljø».

”Det kan tenkjast at «ressurs» i namnet i si tid vart medvite valt, og at det spegla eit syn der natur og miljø bare er tenkt som råstoff som menneskja kunne skalta og valta med som vi vil, ut frå det vi kallar eit instrumentalistisk natursyn. Økologisk kunnskap lærer oss at dette er eit einauga perspektiv som er farleg. ”

”Vi er som menneske sjølv innvovne i naturen. Øydelegg vi den økologiske balansen, øydelegg vi òg oss sjølv og våre barn. Ord skapar tanke, og tanke skapar handling. Om vi reduserer naturen til berre å vere noko vi kan nytte som vi vil, skapar vi ei naturforståing som undergrev den ærefrykta for naturen som er naudsynt for å få oss til å setja grenser for misbruk av naturen. Ei instrumental naturforståing der miljø er det same som ressurs, fremjar ei tenking som er farleg for oss alle.”

Tomren er godt nøgd med arbeidsfordelinga mellom komiteane, og ser difor ikkje trong til å overføre budsjettansvar til Utval for kultur og ressurs, men trur at Fylkeskommunen og andre er tent med ei namneendring.

I interpellasjonen spør Tomren om kvifor har Fylkeskommunen har valt å kalla ein komité for Utval for kultur og ressurs når utvalet ikkje har ansvaret for økonomi, og han ber Fylkestinget ta stilling til ei namneendring til Utval for kultur og miljø.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post9

MDG vil tiltak mot korrupsjon i Hordaland fylkesting

MiljøpartietPosted by T. Tomren Wed, March 13, 2013 10:09:58

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) vil ha på plass førebyggjande tiltak mot korrupsjon i Fylkeskommunen. Eg tok dette opp i fylkestinget med spørsmålet under til fylkesordføraren . Alle partiene var postiv til initativet og fylkesordføraren lovte å komme attende med en sak på dette til FT:

Fylkestingsrepresentant og leiar i MDG i Hordaland, Tom Sverre Tomren, har meldt ein interpellasjon til Fylkestinget sitt møte neste veke med spørsmål om Hordaland Fylkeskommune burde slutta seg til Transparency International.

” Sidan Fylkeskommunen forvaltar store verdiar er det viktig med gode system som sikrar forsvarleg og open bruk av midlande, og slik at hindra misbruk av pengar eller tillit. ”

”Sjølv om dei aller fleste tilsette i norsk kommunal og fylkeskommunal verksemd gjer ein ærleg og god jobb, finnest det «brotne kar» også her. Turen til Australia for helsetoppar i Trøndelag som no er under gransking kan vera eit eksempel på dette.

Transparency International er den fremste aktøren på overvaking av verksemd som me folkeleg kallar korrupsjon. I fjor la organisasjonen for første gong fram ein studie på sårbarheit for korrupsjon i offentlig og privat sektor i Noreg. Rapporten viser at offentlege styresmakter og forvaltning har stort betringspotensiale på førebygging av korrupsjon. ”

Både personar, bedrifter og kommunar kan vere medlemmar i Transparency International. Som medlem må ein forplikta seg til ”å praktisere nulltoleranse for alle formar for korrupsjon i all verksemd, og å få på plass eigna tiltak mot korrupsjon.”

Tomren oppmodar i interpellasjonen Fylkeskommunen til å melda seg inn i Transparency International Norge. Han peikar på at Erna Solberg alt har teke til orde for at alle høgrestyrde kommunar skal melde seg inn.

Tomren tek i spørsmål til Fylkesordføraren opp kva Fylkeskommunen gjer for å motverke passiv og aktiv korrupsjon og kameraderi i eiga verksemd og vurdera om det kan vera sider ved drifta av som er særleg sårbare. Fylkesordføraren blir óg spurd om kva han meiner om forslaget frå Erna Solberg om å melda kommunane – og i dette tilfellet fylkeskommunen - inn i Transparency International.

Tomren oversendte følgjande to fråsegn til fylkesordføraren som førebuing av ein kommande sak:

1. Hordaland Fylkeskommune ser viktigheita av at eit aktivt antikorrupsjonsarbeid og sluttar seg til Transparency International Norge sine medlemskrav om å om ”å forplikte seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.”

2. Hordaland Fylkeskommune ser viktigheita av eit internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt antikorrupsjonsarbeid og slutter seg til Transparency International.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post8