MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

22 punkter til et nytt fylkesting

MDGPosted by T. Tomren Sun, September 13, 2015 15:40:47

MDG kan komme på vippen på fylkestinget om meningsmålingene slår til.

BT oppfordret derfor MDG i på lederplass (i går) til å bruke vippeposisjonen til å forbetre kollektivtilbudet i fylket. Det har vi tenke å gjøre! og.....vi har tenkt å gjøre mer enn det!

Vi i MDG Hordaland har utformet en "liste" som vi har sendt til AP, H og V . Listen er på 22 politiske punkt og er ment som utgangspunkt for eventuelle forhandlinger etter fylkestingsvalget.

Hver eneste stemme til MDG på fylkestingsvalget styrker utsiktene til å få gjennomslag for kravene nedenfor:

"22 prioriterte punkter til de som vil ha MDG sin støtte etter fylkestingsvalget

Miljøpartiet De Grønne vil ha gjennomslag for, i løpet av 2015-2019, disse sakene:

Klima
1.Klimaplanen skal ha status som overordnet styringsdokument for all regional planlegging, regionalutvikling og for budsjettsamarbeidet. Klimaplanarbeidet garanteres 80 millionar i løpet av perioden.

2.Det stilles krav om et klimabudsjett ved alle større utbyggingsprosjekt, og at total klimabudsjett for årlige utslippsreduksjoner overholdes i henhold til vedtatt klimaplan.

3.Arbeide aktivt for å minke utslippene fra de store utslippspunktene i fylket. Dette innebærer bl.a annet å arbeide aktivt for at det ikke skal være noen økonomiske særfordeler, særregler, subsidier eller støtte til utslippskildene på Kolsnes og Mongstad.

Biologisk mangfold
4. Det skal gjennomføres full kartlegging av biologisk mangfold i Hordaland. Det avsettes kr 2 millioner til dette arbeidet.

5. Nulltoleranse for utbygging av småkraftverk i verna vassdrag, i vassdrag med høye natur- og friluftsverdier, og i INON områder der sumverknaden er skadelig for landskapskvaliteten. Det skal utarbeides et heilskapeleg oversyn over sumverknadene av alle ferdigstilte og godkjente småkraftverk og vassdrags inngrepen i Hordaland.

6. Søknad om konsesjoner og større endingar for oppdrett skal behandles i Kultur- og ressursutvalet. ( Ikke delegert til fylkesrådmannen). MDG krever full stans i tildeling av nye konsesjoner og auka biomasse for oppdrett med mindre anleggene er lukkede eller annen løysning på miljøskadene er løyst.

Samferdsel
7. Ny samferdselsstrategi legges frem for all kollektiv og transport, med særleg konkret tidsplan for å omstille til et nullutslipps kollektivtrafikk i Bergensregionen innen 2025 inkludert buss, bybane, tog, hurtigbåt, ferje m.m. Arbeidet med dette styres av klimaplanen.

8. El-bil fordelene i Hordaland og Bergen skal opprettholdes gjennom hele perioden. HFK må opprettholde og styrke storstilt satsing på støtteordningar til etablering av normal ladepunkt, samt sikre vedtatt satsing på hurtigladning i alle kommunesentra og regionsentra. HFK avsetter 40 millioner til forbedring av elbil- infrastruktur.

9. Arbeide aktivt for eit vedtak på full elektrifisering av Bergen Havn. Prioriterte anlegg er Hurtigrutekaien (6 mill.), 1 punkt på Bontalo/Skolten til cruise skip (40 mill.) og nytt anlegg på festningskaien (60 mill). Fylkeskommunen skal bidra med minst 1/3 av finansiering og arbeider aktivt og offensivt for at Bergen kommune, Enova og BOH finnner finansiering for resten.

10. Valestrand- Breistein skal få støtte til å etable el-fergedrift (25 mill.) Det skal arbeides aktivt for å gjøre Beinveien til Askøy om til nullutslippsrute.

11. Togstrekningen Voss- Bergen skal innarbeides i felles sonetakstsystem med Skyss

14. Garanti for at prisen på månedskort på bussen skal bli billigere i perioden

15. At HFK prioriterer det videre arbeidet med "Bergensbanen fire timer" og tar initiativ til å revitalisere planene med hurtigtog til Bergen-Oslo-Stavanger.

16. HFK skal arbeide aktivt for ny veg og to-felts togtrase Bergen- Voss. HFK skal være tydelig på prioritering av rassikker E16 framfor fergefri E39.

17 . Arbeide aktivt for ny utgreiing av skinnegående løsning, nullutslippsferger og ordinær tofeltsvei som alternativ til fire-felts fergefri E39.

18. Behalda reklamefri finansiering av kollektivtrafikken i Hordaland. Vedtak på dette skal snus.

19. Rassikring, midtdeler-standard og gang- og sykkelstier prioriteres framfor alle nye store veiprosjekt.

Kultur
20. "Kultur- og ressursutvalet" blir omgjort til "Miljø- og kulturutvalet" . Intensjonen er at alle miljø- og ressurs relaterte avgjørelser legges til dette utvalet, inklusiv å påse at budsjett for årlige klimagassreduksjoner overholdes. Kulturlivet skal inviteres til klima- og miljødugnad.

21. 90% av alle regionale utviklingsmidler skal øremerkes omstillingskomepetanse og/eller tiltak i tråd med Klimaplanen. HFKs Regional Næringsstrategi og HNH skal forutsette og prioritere klimaretta næringsutvikling og omstillingeevne. Særleg vekt skal legges på all ny teknologi knytt til fornybar energi- og miljøinnovasjon i bl.a framtidig oppdrettsnæring og marin næring, maritim sektor og produksjonsmetoder. HFK skal arbeide for fleire NCE til Hordaland

21. Konkrete kultur- prosjekt som MDG mener er viktige:

- Dialogsenteret Bergen/Hordaland

- Cornerteateret

- Hordaland teater

Pilegrimssenteret Røldal

Opera Bergen

Skole
21 Nye Åsane VGS prosjekteres som et miljøbygg og lanseres som pilotskole for miljøvennelig og energieffektivitet, estetisk arkitektur, og eit anlegg som beriker og tilfører verdi til heile lokalsamfunnet.

22. Innføring av kjøttfri mandag på alle fylkeskommunale kantiner ( inklusiv vgs) og at det er et vegetarisk tilbud på kantinene.  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post22

Jeg er i ferd med å endre mening

MDGPosted by T. Tomren Fri, June 27, 2014 11:58:02

Jeg er i ferd med å endre mening. Nå langt unna årsmøter har jeg tatt meg tid til å tenke over strukturer i partiet vårt, og innser at jeg er mer positiv innstilt til talspersonsstrukturen i MDG nå enn tidligere. Argumentene som overbeviser meg er:
1. Det gir en god maktbalanse og balanse mellom mann og kvinne.
2. Det gir økt arbeidskapasitet i ledelsen.
3.Det signalisere at vi er et egalitert parti.
Tidligere har jeg ment at talspersonstrukturen gjør oss for "annerledes", og det tror jeg var rett når vi var promille parti. Nå er vi derimot gått over i en ny livsfase i MDG. Media og folk kjenner oss , og det som før var sært er nå en styrke, Vi har også fått etablert arbeidsfordelinger og organisatoriske organ som fungere og som gjør det uproblematisk med flat struktur. Derfor sier jeg nå Ja til talspersonstruktur.  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post19

Det regner grønne penger til EL-struktur - kommunene i Hordaland må kjenne sin besøkelsestid.

MDGPosted by T. Tomren Tue, May 06, 2014 14:17:20

I fra jan.-april økte elbilandelen med 39 % i Hordaland. Dette er gledelige tall, og viktig av to grunner: For det første er det viktig for lokalforurensingen i Bergen. Byen kveles av eksos og svevestøv. I følge tall fra SFT medfører dette at nesten 140 personer dør for tidlig hvert år. Om en får ned utslippene fra privatbiler med for eksempel. 20%, vil dette være et betydelig bidrag til å bedre situasjonen.

For det andre er det positivt for klimaet og Norges klimatroverdighet. Bilismen i Norge står for 20 % av de norske Co2 utslippene. I et land som Norge, som er selvforsynt på fornybar energi, kan en fjerne Co2 utslippene fra privatbilsektoren totalt om det er politisk vilje til det.

Hordaland fylkekommune har vedtatt flere tiltak som gjør det mer fristende å gå over til elbil. I klimaplanen har fylkestinget etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne vedtatt at 20 % av alle parkeringsplasser i fylket på sikt skal reserveres for elbiler.

For å få gjennomført dette har Hordaland fylkeskommune utlyst tilskudd på 25.000 kr pr. parkeringsplass for de kommuner og borettslag som ønsker det. I særskilte tilfeller kan fylkeskommunen også fullfinansiere ladestasjoner i kommunesentrene. Søknadsfristen er 30. mai. Vi i Miljøpartiet De Grønne sitter ennå ikke i alle kommunestyrene i Hordaland. De stedene vi gjør det, vil vi ta direkte initiativ til at kommunene benytter seg av tilskuddsordningen som er etablert i Hordaland fylkeskommune. Når det gjelder de kommunene der vi ikke sitter i kommunestyret, håper vi lokalpolitikerne i de andre partiene er våkne og tar oppfordringen fra oss i MDG: Søk om tilskudd til ladepunkt i kommunen!

Obs: Ordningen omfatter også borettslag, så dere som sitter i styrene i ulike borettslag bør være om dere.Søknadsfristen er her 30. Juni.

Tom Sverre Tomren, Fylkestingsrep. MDG

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post18

Grendaskulane -ei investering i framtida

MDGPosted by T. Tomren Fri, April 12, 2013 08:53:26

I dagens Bygdanytt skriv Johannes Gjerstad ( leiar i MDG Osterøy) og eg som fylkesleiar følgjande om skuledebatten:

Mykje tydar på at Heradsstyret i Osterøy med Ap i leiinga vel å leggje ned skular i Hjelvik, Hamre, Hauge og Bruvik.

Dette er ikkje unikt. Over heile landet føregår det debattar om nedlegging av små skular, sentralisering, og større einingar. Diskusjonane i kommune-Noreg er jamt over knytt til økonomi meir enn til kva som gagnar skule og samfunnet elles.

Hovudargumentet til nedleggingstilhengarane både på Osterøy og elles i landet er at det kostar for mykje å drive lokalskulane. Vi i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) utfordrar både Ostringane og andre til å heve blikket litt og sjå debatten om skulane i eit litt større perspektiv.

I dag er Noreg rikare enn nokon sinne. Vi burde ha råd å halde på grendeskulestrukturen, men politikarane vel å ikkje gjere det.

AP, SP og SV har sitte med makta på Stortinget i 8 år. På Osterøy har AP styringa.

Kort sagt: AP og SP og SV er i posisjon til å sørgje for at det blir gitt pengar til grendeskulene. Nedlegginga er difor meir eit spørsmål om vegval og prioriteringar, enn om økonomi.

Vi MDG er ueinige i at skulane skal prioriterast ned. Vi er ueinige i at småskulane skal vekk. Vi trur at grendeskular med mindre klassar, og nærleik til bygda og kulturlivet, oftast gjev betre rammevilkår for borna enn store sentralskular ved kommunesentra.

MDG meiner òg at det høyrer med i diskusjonane kva rolle skulane har for utviklinga av kulturlivet i grendane. Og for livskvaliteten i lokalsamfunna generelt. Der ein har skular vil det vere eit sterkare grunnlag for lokalt kulturliv enn der det ikkje er det. Der det er skular vil det vere lettare for familiar i småbornsfasen å busette seg enn i dei grendane der det ikkje er det. Der ein har skular vil det vere større utsiktar til eit levande fritidstilbod til borna. OM ein velgjer å ta vekk ein grendaskule i eit område der det enten bur eller kjem til å bu mykje born, vil det medføre mindre aktivitet lokalt, meir tid i bil og dermed større trafikk, og dermed igjen høgare klimagassutslipp. Dei borna som før kunne gå til skulen vert mindre fysisk aktive.

Skuledrøftinga handlar med andre ord om meir enn økonomi, det handlar om kva som er det gode liv, det handlar om miljø: Det handlar om kva vi ynskjer å prioritere.

MDG ynskjer å prioritere borna og miljøet, og vi ser at det er ein samanheng mellom levande grender, eit berekraftig lokalsamfunn, og livskvalitet og miljø. Det kostar å ha folk i landet, det kostar å ha born, men det er borna og folka i landet som skapar verdiane. MDG meiner det er meir rett å snakke om kva vi skal investere i enn om kva det kostar. Vi utfordrar Heradsstyret til å tenkje seg godt om før dei vedtek å leggje ned dei fire grendeskulene på Osterøy.

NB: for ikkje å bli mistenkt for å vere endringsmotstandar: Vi i MDG meinar ikkje at ein aldri skal vurdere skulestrukturane. Tidane endrast. Nye bygder vekst fram og andre minkar, nye vegar kjem til, og andre stiar gror att. Alt dette gjer at det er naudsynt å drøfte skulestrukturen frå tid til annan. Men når ein skal ta avgjerde må det vere på grunnlag av fleire parameter enn berre dei økonomiske. Om ein gjer det er vi viss på at det ikkje er grunnlag for å leggje ned alle dei fire skulane som politikarane i Osterøy Heradsstyre har namngitt.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post13

Nyvalt leiar i MDG Hordaland

MDGPosted by T. Tomren Sun, February 17, 2013 10:30:38

Nytt fylkesstyre i MDG- Hordaland.

På årsmøte i går valte Dei Grøne nytt styre i fylkeslaget i Hordaland. Sjølv erstatta eg Øyvind Strømmen som leiar, medan Per Svae vart ny i styret. Øyvind valte sjølv å ta 1. vara plassen. Det var mykje folk og høg kvalitet på mange av innlegga; det merkast at vi er i vekst. No skal vi få inn ein miljørøyst på tinget!

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post6