MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

Den tredje blokken

MiljøPosted by T. Tomren Wed, December 09, 2015 12:26:06
For første gang i historien har MDG og V fremmet et felles grønt budsjettalternativ.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post23

22 punkter til et nytt fylkesting

MDGPosted by T. Tomren Sun, September 13, 2015 15:40:47

MDG kan komme på vippen på fylkestinget om meningsmålingene slår til.

BT oppfordret derfor MDG i på lederplass (i går) til å bruke vippeposisjonen til å forbetre kollektivtilbudet i fylket. Det har vi tenke å gjøre! og.....vi har tenkt å gjøre mer enn det!

Vi i MDG Hordaland har utformet en "liste" som vi har sendt til AP, H og V . Listen er på 22 politiske punkt og er ment som utgangspunkt for eventuelle forhandlinger etter fylkestingsvalget.

Hver eneste stemme til MDG på fylkestingsvalget styrker utsiktene til å få gjennomslag for kravene nedenfor:

"22 prioriterte punkter til de som vil ha MDG sin støtte etter fylkestingsvalget

Miljøpartiet De Grønne vil ha gjennomslag for, i løpet av 2015-2019, disse sakene:

Klima
1.Klimaplanen skal ha status som overordnet styringsdokument for all regional planlegging, regionalutvikling og for budsjettsamarbeidet. Klimaplanarbeidet garanteres 80 millionar i løpet av perioden.

2.Det stilles krav om et klimabudsjett ved alle større utbyggingsprosjekt, og at total klimabudsjett for årlige utslippsreduksjoner overholdes i henhold til vedtatt klimaplan.

3.Arbeide aktivt for å minke utslippene fra de store utslippspunktene i fylket. Dette innebærer bl.a annet å arbeide aktivt for at det ikke skal være noen økonomiske særfordeler, særregler, subsidier eller støtte til utslippskildene på Kolsnes og Mongstad.

Biologisk mangfold
4. Det skal gjennomføres full kartlegging av biologisk mangfold i Hordaland. Det avsettes kr 2 millioner til dette arbeidet.

5. Nulltoleranse for utbygging av småkraftverk i verna vassdrag, i vassdrag med høye natur- og friluftsverdier, og i INON områder der sumverknaden er skadelig for landskapskvaliteten. Det skal utarbeides et heilskapeleg oversyn over sumverknadene av alle ferdigstilte og godkjente småkraftverk og vassdrags inngrepen i Hordaland.

6. Søknad om konsesjoner og større endingar for oppdrett skal behandles i Kultur- og ressursutvalet. ( Ikke delegert til fylkesrådmannen). MDG krever full stans i tildeling av nye konsesjoner og auka biomasse for oppdrett med mindre anleggene er lukkede eller annen løysning på miljøskadene er løyst.

Samferdsel
7. Ny samferdselsstrategi legges frem for all kollektiv og transport, med særleg konkret tidsplan for å omstille til et nullutslipps kollektivtrafikk i Bergensregionen innen 2025 inkludert buss, bybane, tog, hurtigbåt, ferje m.m. Arbeidet med dette styres av klimaplanen.

8. El-bil fordelene i Hordaland og Bergen skal opprettholdes gjennom hele perioden. HFK må opprettholde og styrke storstilt satsing på støtteordningar til etablering av normal ladepunkt, samt sikre vedtatt satsing på hurtigladning i alle kommunesentra og regionsentra. HFK avsetter 40 millioner til forbedring av elbil- infrastruktur.

9. Arbeide aktivt for eit vedtak på full elektrifisering av Bergen Havn. Prioriterte anlegg er Hurtigrutekaien (6 mill.), 1 punkt på Bontalo/Skolten til cruise skip (40 mill.) og nytt anlegg på festningskaien (60 mill). Fylkeskommunen skal bidra med minst 1/3 av finansiering og arbeider aktivt og offensivt for at Bergen kommune, Enova og BOH finnner finansiering for resten.

10. Valestrand- Breistein skal få støtte til å etable el-fergedrift (25 mill.) Det skal arbeides aktivt for å gjøre Beinveien til Askøy om til nullutslippsrute.

11. Togstrekningen Voss- Bergen skal innarbeides i felles sonetakstsystem med Skyss

14. Garanti for at prisen på månedskort på bussen skal bli billigere i perioden

15. At HFK prioriterer det videre arbeidet med "Bergensbanen fire timer" og tar initiativ til å revitalisere planene med hurtigtog til Bergen-Oslo-Stavanger.

16. HFK skal arbeide aktivt for ny veg og to-felts togtrase Bergen- Voss. HFK skal være tydelig på prioritering av rassikker E16 framfor fergefri E39.

17 . Arbeide aktivt for ny utgreiing av skinnegående løsning, nullutslippsferger og ordinær tofeltsvei som alternativ til fire-felts fergefri E39.

18. Behalda reklamefri finansiering av kollektivtrafikken i Hordaland. Vedtak på dette skal snus.

19. Rassikring, midtdeler-standard og gang- og sykkelstier prioriteres framfor alle nye store veiprosjekt.

Kultur
20. "Kultur- og ressursutvalet" blir omgjort til "Miljø- og kulturutvalet" . Intensjonen er at alle miljø- og ressurs relaterte avgjørelser legges til dette utvalet, inklusiv å påse at budsjett for årlige klimagassreduksjoner overholdes. Kulturlivet skal inviteres til klima- og miljødugnad.

21. 90% av alle regionale utviklingsmidler skal øremerkes omstillingskomepetanse og/eller tiltak i tråd med Klimaplanen. HFKs Regional Næringsstrategi og HNH skal forutsette og prioritere klimaretta næringsutvikling og omstillingeevne. Særleg vekt skal legges på all ny teknologi knytt til fornybar energi- og miljøinnovasjon i bl.a framtidig oppdrettsnæring og marin næring, maritim sektor og produksjonsmetoder. HFK skal arbeide for fleire NCE til Hordaland

21. Konkrete kultur- prosjekt som MDG mener er viktige:

- Dialogsenteret Bergen/Hordaland

- Cornerteateret

- Hordaland teater

Pilegrimssenteret Røldal

Opera Bergen

Skole
21 Nye Åsane VGS prosjekteres som et miljøbygg og lanseres som pilotskole for miljøvennelig og energieffektivitet, estetisk arkitektur, og eit anlegg som beriker og tilfører verdi til heile lokalsamfunnet.

22. Innføring av kjøttfri mandag på alle fylkeskommunale kantiner ( inklusiv vgs) og at det er et vegetarisk tilbud på kantinene.  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post22

Tom Sverre Tomren: Svarer på spørsmål

MiljøPosted by T. Tomren Tue, January 13, 2015 20:21:18

Tom Sverre Tomren

Nå er det snart valgkamp igjen!
  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post21

Klimaflyktningar og Bavianar.

ØkologiPosted by T. Tomren Fri, August 08, 2014 22:42:46

Hei, sjå pappa, ein apekatt, nei to, nei fem, nei mange, mange!

Treåringen vår var i fyr og flamme første gong vi reiste over Dii-sletta i Nordkamerun. Like ved hovedvegen rusla en stor flokk bavianer. Det var første ferieturen vår i nytt og ukjent område. Vi var på veg til ein av nasjonalparkane i dette flotte landet, og her, fleire mil før vi var framme, fikk vi ein forsmak på det som venta. Ryktet gikk om den store bavianflokken som heldt til i området, og vi hadde håpa å få eit glimt av dei.

Og der var dei!

Vi rulla ned vindauget og kasta ut nokre bananar, og jammen blei dei plukka opp av ein stor og røsleg bavianpappa. Vegkanten var full av små og store medlemmer av flokken, og det første av mange møtar med afrikanske villdyr var eit faktum.

Seinare nemnte eg møtet med bavianflokken for ein kamerunsk kamerat av meg som var frå ein landsby i nærleiken. Dei har vore der i alle år sa han. ”Då vi var små heldt vi oss alltid litt unna området der dei budde. De gamle snakka mykje om at dei kan vere aggressive, så vi heldt oss unna. Så fekk dei ha sitt område i fred.

Han smilte ved tanken på gode gamle minner.Tre år seinare køyrte eg på arbeidsoppdrag over den same Dii-sletta. På veg inn i ”bavianområdet” såg eg til mi store overrasking at nokre menn var i ferd med å rydde skogen. To unggutar sto med øks, og ein tredje hadde sett fyr på vegetasjonen. Litt lengre framme såg det ut som om nokon var ferd med å bygge ei typisk afrikansk jordhytte. Men det var ikkje berre snakk om ei hytte. Ein heil landsby var i ferd med å verte reist, og bavianene var vekke.

Vel heime spurte jeg kameraten min kva som var i ferd med å skje.

Han forklarte: Det har kome tusenvis av flyktningar til Dii-sletta. Dei er nordfrå. Innsjøen der de budde er i ferd med å skrumpe inn, vegetasjonen er vekke, og ørkenen tar over. Det er uleveleg der nord, og styresmaktene har latt dei å busette seg rett ved nasjonalparken, der budde det jo ingen fra før.Korleis reagerer stammen din på nykommarane då, de som har bodd på Dii-sletta i generasjonar? spurte jeg.

Vel, det blir ein del konfliktar: Ein ting er at det blir kamp om matjorda og veden, ein annan ting er at dei fordriv dyreslag som vi har respektert siden tidenes morgon. Men kva skal ein gjere? Det er jo ikke deira feil at dei må flytte.Klimaendringane tvingar dei til det.

Vel attende i Noreg har eg tenkt mykje på konklusjonen hans. Når ein ser på statistikken er det heilt tydelig at han hadde rett: Vi i Noreg slepp ut 32 gonger så mykje Co2 pr innbyggjar som dei gjer i Kamerun. Trass i klimaforlik og brei politisk semje på stortinget om at utsleppa skal ned, auka dei norske klimagagassutsleppa med 0,2 % det siste året. Vi ligg 4,8 % over det vi lova då vi skreiv under Kyotoprotokollen. Det er ikkje afrikanarane som skapar klimaendringane. Det er oss i Vesten, nordmenn inkludert. Det er meg og deg.

Vi får mange saker inn i stova gjennom media, der vi kan sitte på utsida og rangere folk som heltar og skurkar.I denne forteljinga går ikkje det. Ein av storskurkane er oss.Men av og til kan utviklinga gå uventa vegar, og skurken forstår at han har handla feil.Det kan jo hende at vi vaknar av klimadvalen, gjer bot, og tek ansvar.

Det er lov å håpe!


Satellitt bilder som viser inntørkingen av Tchad sjøen i Nord-Kamerun:
http://www.globalis.no/Satellitt/Toerke-Tsjadsjoeen


  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post20

Jeg er i ferd med å endre mening

MDGPosted by T. Tomren Fri, June 27, 2014 11:58:02

Jeg er i ferd med å endre mening. Nå langt unna årsmøter har jeg tatt meg tid til å tenke over strukturer i partiet vårt, og innser at jeg er mer positiv innstilt til talspersonsstrukturen i MDG nå enn tidligere. Argumentene som overbeviser meg er:
1. Det gir en god maktbalanse og balanse mellom mann og kvinne.
2. Det gir økt arbeidskapasitet i ledelsen.
3.Det signalisere at vi er et egalitert parti.
Tidligere har jeg ment at talspersonstrukturen gjør oss for "annerledes", og det tror jeg var rett når vi var promille parti. Nå er vi derimot gått over i en ny livsfase i MDG. Media og folk kjenner oss , og det som før var sært er nå en styrke, Vi har også fått etablert arbeidsfordelinger og organisatoriske organ som fungere og som gjør det uproblematisk med flat struktur. Derfor sier jeg nå Ja til talspersonstruktur.  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post19

Det regner grønne penger til EL-struktur - kommunene i Hordaland må kjenne sin besøkelsestid.

MDGPosted by T. Tomren Tue, May 06, 2014 14:17:20

I fra jan.-april økte elbilandelen med 39 % i Hordaland. Dette er gledelige tall, og viktig av to grunner: For det første er det viktig for lokalforurensingen i Bergen. Byen kveles av eksos og svevestøv. I følge tall fra SFT medfører dette at nesten 140 personer dør for tidlig hvert år. Om en får ned utslippene fra privatbiler med for eksempel. 20%, vil dette være et betydelig bidrag til å bedre situasjonen.

For det andre er det positivt for klimaet og Norges klimatroverdighet. Bilismen i Norge står for 20 % av de norske Co2 utslippene. I et land som Norge, som er selvforsynt på fornybar energi, kan en fjerne Co2 utslippene fra privatbilsektoren totalt om det er politisk vilje til det.

Hordaland fylkekommune har vedtatt flere tiltak som gjør det mer fristende å gå over til elbil. I klimaplanen har fylkestinget etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne vedtatt at 20 % av alle parkeringsplasser i fylket på sikt skal reserveres for elbiler.

For å få gjennomført dette har Hordaland fylkeskommune utlyst tilskudd på 25.000 kr pr. parkeringsplass for de kommuner og borettslag som ønsker det. I særskilte tilfeller kan fylkeskommunen også fullfinansiere ladestasjoner i kommunesentrene. Søknadsfristen er 30. mai. Vi i Miljøpartiet De Grønne sitter ennå ikke i alle kommunestyrene i Hordaland. De stedene vi gjør det, vil vi ta direkte initiativ til at kommunene benytter seg av tilskuddsordningen som er etablert i Hordaland fylkeskommune. Når det gjelder de kommunene der vi ikke sitter i kommunestyret, håper vi lokalpolitikerne i de andre partiene er våkne og tar oppfordringen fra oss i MDG: Søk om tilskudd til ladepunkt i kommunen!

Obs: Ordningen omfatter også borettslag, så dere som sitter i styrene i ulike borettslag bør være om dere.Søknadsfristen er her 30. Juni.

Tom Sverre Tomren, Fylkestingsrep. MDG

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post18

Det hev ei (raud) rose sprunge!

MiljøPosted by T. Tomren Thu, May 01, 2014 14:29:50

Gratulerer med 1. mai!

På samme tid som jeg gleder meg over alt som arbeiderbevegelsene over hele verden har oppnådd, gir dagen også ettertanke. Veien har vært brolagt med millioner av uskyldige drepte, ofte under dekke av at "det ...tener Folket eller Klassen". Ofte stod (og står) de med "Kapital" bak overgrepene, men like ofte har overgrep og drap vært utført i "Folkets navn". Selv de edleste motiv kan ende ut med voldelige ideologier og tyraniske ledere.

Jeg tror det viktig at folk flest tar 1. mai tilbake slik at den ikke får tilhøre en ensrettet ideologisk ( les. Marx inspirert fløy). Dagen fortener baksyn og framsyn, selvkritikk og kritikk av andre. I 2014 trenger vi en folkelig dag der vi sammen har fokus på hvordan vi skal fremme miljø-respekt, solidaritet, rettferd, likhet og frihet. Dette er verdier som er under press også i Norge om dagen både fra venstre og høyre. I dag kommer MDG i Bergen til å gå under parolen ja til 6 timers dag.

Tenk om 1. mai hadde vært en dag der alle politiske parti og hele organisasjonsfloraen kom ut for å markere og diskutere hvilken verdier de vil fremme. Da hadde vi fått en fargerik dag!

NB: Kirkens nødhjelo bruker dagen til å fokusere på en viktig kampanje med vekt på hvordan de globale handelssystemene ( og vår rikdom) er tuftet på underbetaling av arbeidere i sør. Kampanjen anbefales sterkt for hele det fargerike 1. mai. felleskapet.
se: http//sendenvekker.no

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post17

Når Storeulv ber Andeby spise gullerøtter

KlimaPosted by T. Tomren Tue, April 15, 2014 12:48:25
Når Storeulv klandrer Andeby for å spise for lite gullerøtter har det liten troverdighet.

I de siste dagene har jeg sett SV-Henki få boltre seg på Tv 2 med et buskap om at politikerne i dag er god på ord men svikter på handling. Jeg kjenner at jeg blir provosert nedi hårrøttene når en SV-leder skamløst-uten å blunke- prøver å klandre de andre partiene for å være på festtalenivå på klima og at de ikke gjør noe når de har makt. SV satt med makten i 8 år. For å sitte med makt gikk de med på byggingen av norges største Co2 utslippspunkt på Mongstad. Dette medvirket til at Koyto avtalen ble verdiløs. Riksrevisjonssrapporten har avdekket at det hele tiden var klart at dette ikke var et miljøprosjekt, men et reint industriprosjekt. En uke etter valgkampen var tapt for SV gikk de ut med informasjonen om at det aldri ville bli noe rensing av Mongstad. Riksrevisjonen slår fast at dette var vist lenge. SV og AP og SP har med andre ord holdt hele det norske folk ved narr...noen av oss lot oss aldri narre og så at det var ulven som låg i sengen og ikke søte bestemor, etter valget i 2013 såg resten av Andeby også hvem som låg i sengen...men at SV når er skamløs nok til å klandre andre parti for å snakke og ikke gjøre..... med den historien de selv har...der når de bunnen. Det gir ikke troverdighet når Storeulv ber folk spise mer gullerøtter.


  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post16
Next »